Yên ngựa, cần số xe Thaco Ollin 900B tải 9T1 2016 - 2017