Yên ngựa, cần số xe Thaco Auman C160 9T3 2015 - 2017