Đèn soi bậc xe Hoàng Huy DongFeng 2 dí 2009 - 2014